Beheer Publicatieborden op Vlieland

Verantwoordelijke Instantie:
De Creatieve Werkplaats heeft de leiding over het beheer van de publicatieborden op Vlieland, waarbij professionaliteit en actuele communicatie voorop staan.

Tijdsschema:
Op maandagen van de oneven weken, aan het einde van de dag, zorgt De Creatieve Werkplaats voor de vernieuwing van de posters op de borden, om zo de gemeenschap continu te informeren over aanstaande evenementen en initiatieven.

Indienen van Posters:
Leden van de OVV kunnen hun posters voor publicatie indienen door ze te mailen naar printen@decreatievewerkplaats.nl vóór 12:00 uur op de maandag van de oneven weken. Ook maatschappelijke instanties die geen lid zijn van de OVV kunnen hun uitingen mailen, denk aan verenigingen .

Inhoud van de Posters:

  • Voorrang voor Datumspecifieke Uitingen: Posters met een specifieke datum of periode van evenementen krijgen prioriteit, om de tijdigheid en relevantie van de informatie te waarborgen.
  • Mogelijkheid voor Algemene Uitingen: Indien er na het ophangen van datumspecifieke posters nog ruimte beschikbaar is, wordt deze gebruikt voor algemene uitingen of advertenties. Hierdoor maken ook algemene promoties kans op plaatsing, afhankelijk van de beschikbare ruimte.
  • Alternatief voor Adverteren: Bedrijven geïnteresseerd in promotie zonder specifieke datum worden aangemoedigd om contact op te nemen met adverteren@geitenbode.nl voor plaatsing in de lokale krant.

Kosten en Facturatie:
Een vergoeding van €15 per ontwerp wordt in rekening gebracht voor het ophangen van posters, met uitzondering van maatschappelijke instellingen die na beoordeling mogelijk kosteloos kunnen adverteren. Denk hierbij aan culturele evenementen als kooroptredens, markten enzovoort. Facturatie voor het gebruik van de publicatieborden verloopt via De Creatieve Werkplaats, die zorgt voor een transparante en efficiënte afhandeling.

Procedure voor het Ophangen van Posters:
De Creatieve Werkplaats zorgt op de vastgestelde data voor het professioneel en netjes ophangen van de posters. Deze blijven hangen voor een periode van twee tot vier weken, waarna ze plaatsmaken voor nieuwe uitingen.

Communicatie:
Alle informatie omtrent het indienen van posters, de kosten, en eventuele beleidswijzigingen wordt duidelijk gecommuniceerd aan de leden van de OVV via e-mail, sociale media, en de website van De Creatieve Werkplaats.

Feedback en Klachten:
De Creatieve Werkplaats staat open voor feedback en klachten om de dienstverlening te blijven verbeteren. Leden worden aangemoedigd om hun ervaringen en suggesties te delen.

 

____ Bericht 29 januari 2024 ______

Evaluatie publicatieborden:

In de zomer van 2023 zijn er zes nieuwe, grotere publicatieborden geplaatst, aangezien de oude borden klein en vaak onleesbaar waren. Uit een inventarisatie bleek dat er ongeveer 16-20 bedrijven en instellingen actief gebruik maakten van de borden, en er werd aangenomen dat 30 plekken voor affiches voldoende zouden zijn.

Om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen, is gekozen voor affiches van maximaal A4-formaat. Er zijn 24 plaatsen gereserveerd voor leden van de OVV en 6 plaatsen voor non-profit instellingen. Deze 6 plaatsen blijken echter onvoldoende te zijn. De vakken zijn op volgorde van aanmelding toegewezen en er bestaat een reservelijst voor OVV-leden die ook een plekje willen.

Er is een specifiek vak (nr. 17) toegewezen aan de VVV voor een weekagenda met terugkerende en/of eenmalige activiteiten. Ondernemers kunnen hun activiteiten aanmelden bij de VVV om opgenomen te worden op dit affiche. Dit laatste is nooit goed van de grond gekomen.

Met de enquete hebben we feedback verzameld over hoe deze borden het best kunnen worden beheerd en ingezet, rekening houdend met de beperkte capaciteit en de wens om de informatievoorziening aan gasten te verbeteren. Het formulier kon worden ingeleverd tot 28 januari. We zullen de ontvangen reacties op het formulier grondig beoordelen en overwegen om de regels van de publicatieborden te herzien.

 

____ Bericht 21 juli 2023 ______

Begin zomer 2023 zijn er zes nieuwe publicatieborden in en rond het dorp geplaatst. De oude waren duidelijk te klein en tot grote ergernis van degenen die de publicaties maakten en van hen die ze wilden lezen, waren ze vaak niet goed leesbaar. Ze werden over elkaar heen geniet en waren vaak gescheurd of verouderd. Om de informatievoorziening aan onze gasten te verbeteren heeft de OVV in samenwerking met de gemeente het initiatief genomen tot het plaatsen van nieuwe en grotere borden. Bij de inventarisatie van de publicaties op de oude borden bleek dat er 16-20
bedrijven en instellingen waren die actief gebruik maakten van de borden. Daarom werd er in beginsel van uitgegaan dat 30 plekken voor affiches ruim voldoende zou zijn.

Om de beschikbare ruimte eerlijk te verdelen is gekozen voor affiches van maximaal A4 formaat. Er zijn 24 plaatsen bestemd voor leden van de OVV en 6 plaatsen zijn toegewezen aan non-profit instellingen van algemeen, maatschappelijk, cultureel of sportief nut*.

De vakken zijn per nummer op volgorde van aanvraag door de OVV aan geïnteresseerde leden toegewezen. Iedereen plakt zijn affiche in zijn ‘eigen’ vakje. Er is inmiddels ook een reservelijst van leden van de OVV die een plekje op het bord willen. Het is niet toegestaan van (lege vakken op) de borden gebruik te maken als deze niet aan u zijn toegewezen.

Op één aan de VVV toegewezen vakken (nr. 17) komt een weekagenda te hangen, dit kan zijn voor terugkerende en/of eenmalige activiteiten in de bewuste week. U kunt uw activiteit aanmelden bij de VVV zodat deze meegenomen wordt op de affiche.

Na het seizoen 2023 gaat de OVV het gebruik van de nieuwe borden evalueren. Zoals het nu lijkt is er veel meer belangstelling om affiches op te hangen dan voorheen. De borden zijn in eerste instantie bedoeld om onze gasten te informeren over wat er tijdens hun verblijf op het eiland te doen is. Het kan zijn dat in de toekomst bij het toewijzen van een vakje dit criterium het  uitgangspunt wordt.*)

Vlielandse verenigingen, instellingen en dergelijke die interesse hebben kunnen zich aanmelden bij de OVV: secretaris@ovvlieland.nl